ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΙΝΩΝ

1) Μπετόν ενισχυμένο με weber.hydro (trapco stop)
2) Επισκευή του μπετόν με weber.rapid (madarep) ή με κονίαμα ενισχυμένο με weber latex (trapco latex) ή weber.rapid (trapco rapid).
3) Εντοίχιση (σύνδεση) με weber.rep rapid (madarep) ή motex fix SC 125
4) Ενίσχυση των γωνιών με weber.rep rapid (madarep).
5) Στεγανοποίηση με weber.dry plus (motex dry MI 510) (στο μπετόν) ή weber.dry enduit (motex dry DR 520) (σε τσιμεντόλιθους ή μπετόν).
6a) Ενίσχυση του weber.dry enduit (motex dry DR 520) με weber latex (trapco latex).
6b) Στεγανοποίηση του πυθμένα της πισίνας με weber.dry enduit (motex dry DR 520).
7) Συγκόλληση των επιχείλιων με weber.col pro (fermagres pro), weber.col plus (fermagres plus) ή weber.col flex (fermaflex technic).
8)Συγκόλληση των πλακιδίων με κονίαμα κόλλα weber.col dur (fermadur plus), weber.col pro (fermagres pro) ή weber.col flex (fermaflex technic). Για πλακίδια γυαλιού η συγκόλληση και η αρμολόγηση μπορούν να γίνουν με weber.joint poxy (fermapoxy).
9)Αρμολόγηση των πλακιδίων με weber.joint fin (fermajoint), weber.joint HR (fermajoint HR) ή weber.joint poxy (fermapoxy).
10) Συγκόλληση των πλακών με weber.col scelle (fermasol) σε μπετόν. ενισχυμένο με weber latex (trapco latex).
Για συγκόλληση χρησιμοποιήστε weber.col pro (fermagres pro), weber.col plus (fermagres plus) ή weber.col flex (fermaflex technic).
11) Αρμολόγηση των πλακών και επιχείλιων με weber.joint dallage (fermajoint DL) ή weber.joint large (fermajoint plus).
12) Για την διαρκή προστασία των πλακών χρησιμοποιήστε weber.klin antitache (klinor antitache).

Περιμένετε 5 με 7 ημέρες πριν γεμίσετε με νερό την λεκάνη.
Αν τα pH είναι μικρότερα ή ίσα του 6 χρησιμοποιείστε weber. joint HR ή weber. joint poxy.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΙΣΕΧΟΥΣΩΝ ΓΩΝΙΩΝ
S. επιφάνεια μπετόν
1. γέμισμα των γωνιών με weber.rep rapide (madarep)
2. αδιαβροχοποίηση των κάθετων πλευρών με weber.dry plus (motex dry MI510).
3. αδιαβροχοποίηση της κοιτόστρωσης (πάτος πισίνας) από μπετόν με weber.dry enduit (motex dry DR520) με προσθήκη της ρητίνης weber latex (trapco latex).
4. συγκόλληση πλακιδίων με weber.col dur (fermadur plus), με weber.col pro (fermagres pro), weber.col plus (fermagres plus), weber col flex (fermaflex technic) ή weber.joint poxy (fermapoxy).
5. αρμολόγηση των πλακιδίων με weber.joint fin (fermajoint), με weber.joint HR (fermajoint HR) ή weber.joint poxy (fermapoxy).

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ
1. πλευρές από μπετόν.
2. στούπωμα στοιχείων με weber.rep rapide.
3. πάκτωση στοιχείων με motex fix SC 125.
4. αδιαβροχοποίηση με weber.dry plus ή σε τσιμεντόλιθους με weber.dry enduit.
5. συγκόλληση πλακιδίων με weber.col dur, weber.col pro, weber.col plus, weber.col flex ή weber.joint poxy.
6. αρμολόγηση των πλακιδίων με weber.joint fin ή weber.joint HR ή weber joint poxy.
7. στούπωμα ή αρμολόγηση στοιχείων με weber.joint poxy.

ΣΤΟΥΠΩΜΑ-ΕΝΤΟΙΧΙΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΦΙΛΙΣΤΡΙΝΙΩΝ
1. πλευρά από μπετό ή τσιμεντόλιθο.
2. εντοίχιση ενός παραθύρου με weber.rep rapide (madarep)
3. αδιαβροχοποίηση με weber.dry plus (motex dry MI 510) ή σε τσιμέντο με weber.dry enduit (motex dry DR 520) .
4. συγκόλληση των πλακιδίων με weber.col dur (fermadur plus), weber.col pro, weber.col plus, weber.col flex ή με weber.joint poxy.
5. αρμολόγηση των αρμών των πλακιδίων με weber.joint fin, weber.joint HR ή με weber.joint poxy.
6. στούπωμα και αρμολόγηση μικρού παραθύρου (φιλιστρίνι) με weber.joint poxy

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΕ ΠΑΛΑΙΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ
Χτυπήστε όλα τα παλαιά πλακίδια και αφαιρέστε ότι ακούγεται κούφιο ή παρουσιάζει αδύνατη συγκόλληση.
Καθαρίστε με σοδιούχο καθαριστικό. Ξέπλυμα με πιεστικό νερού.
1. συγκόλληση των πλακιδίων με weber.joint poxy.
2. αρμολόγηση των πλακιδίων με weber.joint poxy.

ΠΑΛΑΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ
1. τρίψιμο με λειαντικό δίσκο για να αγριέψει.
2. συγκόλληση των πλακιδίων με weber.joint poxy.
3. αρμολόγηση των πλακιδίων με weber.joint poxy.

weber κατασκευαστικά υλικά

Κ. ΚΑΛΦΙΔΗΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ
ΚΑΘΗΓ. Δ. ΕΥΡΙΓΕΝΗ 13Α ( ΚΕΡΑΜ. ΑΛΛΑΤΙΝΗ )
ΤΚ 542 49 – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΤΗΛ / FAX: 2310-330 003
e-mail: info@kalfidisk.gr
www.kalfidisk.gr